Nože pre poľovníkov

Poľovnícke potreby pre každého, nože, zbrane a množstvo ďalšieho.

Mapa splavnosti riek


mapa rieka laborec uh splavnost

Hydrografické údaje

Laborec (IDtoku: 4-30-03-04-07-108; plocha povodia: 4522,500 km2; dĺžka:126,34km) pramení v oblasti Nízke Beskydy, na východných svahoch Laboreckej vrchoviny, na svahu neďaleko slovensko-poľskej štátnej hranice, severozápadne od obce Čertižné v okrese Medzilaborce, vo výške 682m n. m.

Rieka preteká po okraji obcí Čertižné a Habura k mestu Medzilaborce, na ktorého juhozápadnom okraji priberá z ľavej strany Vydranku.

Uh (plocha povodia: 2640,578 km2; dĺžka: 127 km, z toho na území Slovenska 21,99 km) pramení v oblasti Užockého priesmyku, ktorý oddeľuje Zakarpatskú a Ľvovskú oblasť Ukrajiny. Prameň rieky leží približne vo výške 970 mn.m. a samotná rieka vzniká sútokom potokov Uh a Užok. Na hornom úseku rieka tečie cez horské údolia smerom na západ a severne od obce Zabriď sa otáča na juhojuhozápad. Ako obchodovať na burze

Mokradné systémy

Mokradné systémy predstavujú jedinečné biotopy, význam ktorých najmä z hľadiska zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja krajiny. Existencia a výskyt týchto oblastí je u nás v súčasnosti ohrozovaná ich degradáciou spôsobenou nevhodným alebo nedostatočným manažmentom, vysychaním, prípadne aj nevhodnými antropogennými zásahmi do krajiny. Obnova a revitalizácia mokradí, ktorá je v súčasnosti snahou mnohých projektov, nie je možná bez veľmi dobrej analýzy hydrologických procesov v týchto systémoch, identifikácie príčin ich degradácie a modelovania ich stavu pri rôznych návrhoch možných revitalizačných a obnovných opatrení.

partneri projektuLaborec UH
Projekt UNDP/GEF
Laborec-Uh podporili: